ขอเชิญ! ส.ฟุตบอล เปิดรับผู้ตัดสิน

July 10, 2019 - 11:29 AM Updated on July 10, 2019 - 11:29 AM
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครผู้ตัดสิน รุ่นที่ 27
ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบาย เพิ่มจำนวนผู้ตัดสิน เพื่อทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล ระดับต่างๆ ในประเทศไทย นั้น ทางสมาคมฯ จึงขอประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเป็นผู้ตัดสินรุ่นที่ 27 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย 2. อายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์ ยึดตาม พ.ศ. (พ.ศ.2532 – 2544) 3. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพด้านร่างกายและสายตาไม่บอดสี 4. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือโรคประจำตัวร้ายแรง 5. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา/ไม่เคยต้องโทษจำคุก หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 6. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เทียบเท่า กศน. หรือ ป.ว.ช. 7. ส่วนสูง ผู้หญิงไม่ต่ำ 155 ซ.ม. ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม. * เอกสารเพิ่มเติม - เอกสารการเคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับผู้ตัดสินฟุตบอล หรือเคยผ่านการเรียนการสอนในวิชาฟุตบอลมาก่อน หลักฐานในวันสมัคร 1. ใบสมัครสอบผู้ตัดสิน (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตา) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 4. ใบรับรองแพทย์ (ที่ครอบคลุมเรื่องสายตาและสุขภาพ) 5. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 1 ใบ (บัตรตัวจริงแสดงในวันสมัคร) ขั้นตอนการสมัคร 1. เขียนใบสมัครสอบผู้ตัดสิน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด 2. ในการยื่นใบสมัคร ให้นำเอกสารทั้งหมด สแกนเป็นไฟล์ .PDF เท่านั้น ส่งผ่านทางอีเมล ด้วยอีเมลของตนเองเท่านั้น โดยส่งใบสมัครและหลักฐานในการสมัครที่ [email protected] ส่วนเอกสารตัวจริงให้นำมายื่นในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 (รบกวนใส่เรื่องใน E-mail ว่า “สมัครสอบผู้ตัดสินรุ่น 27 ภาค......เลือกภาคที่สะดวกปฏิบัติหน้าที่.............” ) * ค่าสมัคร 500 บาทต่อคน ชำระเงินเข้าบัญชีกรุงไทย สาขา ปทุมวัน ชื่อบัญชี คณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอล 2550 เลขที่บัญชี 008-0-07185-6 และต้องสแกนหลักฐานการชำระเงินแนบมากับเอกสารในการสมัครด้วย ขณะที่ วันอบรมต้องแนบส่งพร้อมใบสมัครตัวจริง หากท่านไม่ชำระเงินค่าสมัคร คณะกรรมการฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การสมัครสอบเป็นผู้ตัดสิน 3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร.097-240-5265 ตารางการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการอบรม 1. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมและสอบภาคทฤษฎีต่อไป) • ช่วงเช้า เริ่มลงทะเบียน 4.00 น. • ช่วงบ่าย เริ่มลงทะเบียน 15.00 น. *ท่านที่มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ทดสอบก่อนตามลำดับ 2. อบรมและสอบภาคทฤษฎี วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ณ พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี • ลงทะเบียนวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 น. รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผู้ตัดสิน โดยแบ่งเป็นชายและหญิง การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผู้ตัดสินชาย • วิ่งระยะสั้น 40 เมตร ไม่เกิน 6.20 วินาที จำนวน 6 เที่ยวต่อเนื่อง • วิ่งระยะ 75 เมตร ไม่เกิน 15 วินาที เดิน 25 เมตร ไม่เกิน 24 วินาที เป็น 1 ชุด จะต้องวิ่งและเดินจำนวน 40 ชุด การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผู้ตัดสินหญิง • วิ่งระยะสั้น 40 เมตร ไม่เกิน 6.60 วินาที จำนวน 6 เที่ยวต่อเนื่อง • วิ่งระยะ 75 เมตร ไม่เกิน 17 วินาที เดิน 25 เมตร ไม่เกิน 26 วินาที เป็น 1 ชุด จะต้องวิ่งและเดินจำนวน 40 ชุด กำหนดการสอบภาคปฏิบัติการตัดสิน • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติการตัดสิน ในวันที่ 10 กันยายน 2562 • สอบภาคปฏิบัติการตัดสิน ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 20 ธันวาคม 2562 • ผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎี และผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้ว • การสอบภาคปฏิบัติ ผู้สมัครต้องสอบทำหน้าที่ผู้ตัดสินทุกตำแหน่ง (ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ผู้ตัดสินที่ 4) เต็ม 1 เกมการแข่งขัน • กรณีสอบภาคปฏิบัติ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้คุมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการผู้ตัดสินฯ ให้เดินทางไปทำหน้าที่ควบคุมการสอบตามอัตราของการกีฬาแห่งประเทศไทย (เหมาจ่ายผู้สมัครคนละ 1,500 บาท) กำหนดการประกาศผลการสอบผู้ตัดสิน • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบผู้ตัดสิน ในเดือนมกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ, เฟซบุ๊คแฟนเพจของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และติดประกาศที่ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 14 ที่มา : https://www.goal.com
News