เปิดตัว "มูลนิธิมาดามแป้ง" ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

March 23, 2021 - 11:50 AM Updated on March 23, 2021 - 11:50 AM
มาดามแป้ง ต่อยอดความตั้งใจ เปิด “มูลนิธิมาดามแป้ง"สร้างสังคมแห่งการให้ มอบกำไรทางใจสู่สังคม
“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ต่อยอดความมุ่งมั่นตั้งใจการทำงานเพื่อตอบแทนสังคม ในวาระครบรอบอายุ 55 ปี ด้วยการเปิด “มูลนิธิมาดามแป้ง” พร้อมสร้างสังคมแห่งการให้ มอบกำไรทางใจสู่สังคม ภายใต้แนวคิด ‘ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน’ เพื่อให้มูลนิธิเป็นหน่วยงานกลางให้ความช่วยเหลือ บรรเทา และเยียวยาผู้คนในสังคมไทยในยามเกิดภัย หรือวิกฤตต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ตั้งเป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวถึงเจตนารมณ์ของการเปิดมูลนิธิฯ ว่า “หลังจากทำงานในบทบาทซีอีโอ บมจ. เมืองไทยประกันภัย กว่า 20 ปี ด้วยหลักการว่า เราเป็นส่วนที่ช่วยเหลือเยียวยาเวลาเกิดภัย ทำให้ตนและพนักงานทุกระดับได้รับการปลูกฝังแนวคิดการช่วยเหลือสังคม และถือเป็นนโยบายหลัก การได้สัมผัสงานที่ได้รับโอกาสเข้าไปทำ ทั้งงานคนพิการ งานฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย และสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. งานพัฒนาชุมชนเชิงลึกผ่านโครงการคลองเตยดีดีที่เริ่มจากชุมชนคลองเตย การเข้าไปช่วยเหลือสังคมในวิกฤตการณ์ผ่านโครงการครัวมาดาม ทำให้เห็นชัดว่ายังมีปัญหาและผู้คนอีกมากมายที่รอการช่วยเหลือ แน่นอนว่า ตนหรือเมืองไทยประกันภัยเพียงแรงเดียวไม่สามารถทำได้ทั้งหมด แต่พลังของทุกคนในสังคมต่างหากที่จะช่วยให้สิ่งเหล่านั้นดีขึ้นได้ มูลนิธินี้จึงเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจเพื่อสานต่อแนวคิดนี้ให้คนในสังคมออกมาร่วมด้วยช่วยกัน” ‘มูลนิธิมาดามแป้ง’ มีวัตถุประสงค์หลัก ในการส่งเสริมและสนับสนุน สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ การสนับสนุนด้านการสร้างอาชีพ การส่งเสริมงานด้านการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมแรกของการเปิดมูลนิธิ “Sharing Your Happiness Auction” แบ่งปันความสุขผ่านของที่รักด้วยการประมูลของรักมาดามแป้ง ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการประมูลมอบให้สาธารณกุศล 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการแพทย์ มอบให้เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยยากไร้ที่อยู่ในความดูแลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ การจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและเครื่องฟอกไตแก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ด้านการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สงขลา สตูล เลย เชียงใหม่ และ ด้านการต่อยอดอาชีพ ให้ทุนประกอบอาชีพแก่กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ด้วยการร่วมบริจาคเงิน 55 บาท เพื่อนำเป็นเงินสมทบทุนสำหรับช่วยเหลือสังคมได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย ที่มา https://www.goal.com/th
News
Video